కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు

updated: February 28, 2018 10:48 IST
కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు

గురు పరంపరం..కాలక్రమానుసారం
కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు. ఆయన వయసు 82 సంవత్సరాలు. కాంచీపురంలోని ఓ ఆస్పత్రిలో బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకు జయేంద్ర తుదిశ్వాస విడిచారు.  ఆయన శివైక్యం చెందిన ఈ సమయంలో  తెలుగు 100 నివాళులు అర్పిస్తూ... మఠానికి చెందిన   గురు పరంపరని గుర్తు చేసుకుంటోంది.... ఆ పరంపర  కాలక్రమానుసారం ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది:

 

మతం యొక్క గురు పరంపర... యొక్క కాలక్రమానుసారం ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది:
ఆది శంకర భగవత్పాడ (482 BC-477 BC)
సురేశ్వరచార్య (477 BC-407 BC) (శృంగేరి మఠం యొక్క మొదటి గురువుగా ఉన్న నలుగురు శిష్యులలో ఒకరు ,కంచి మఠం ఆది శంకరచే స్థాపించబడిన నాలుగు మఠములలో ఒకటి కాదు) 
సర్వాజ్నాట్మాన్ (407 BC-367 BC)
సత్యబోధేంద్ర సరస్వతి (367 BC-268 BC)
జ్ఞానంద్రేంద్ర సరస్వతి (268 BC-205 BC)
సుధనంద్రేంద్ర సరస్వతి (205 BC-124 BC)
ఆనందఘేంద్ర సరస్వతి (124 BC-55 BC)
కైవియానందయోగేంద్ర సరస్వతి (55 BC-28 AD)
కృపా శంకరంద్ర సరస్వతి (28 AD-69 AD)
సురేశ్వర సరస్వతి (69 AD-127 AD)
శివానంద చిదంగోంద్ర సరస్వతి (127 AD-172 AD)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి (172-235)
శశిధ్వెంంద్ర సరస్వతి (235-272)
విద్యాఘేంద్ర సరస్వతి (272-317)
గంగాధరేంద్ర సరస్వతి (317-329)
ఉజ్జాల శంకరంద్ర సరస్వతి (329-367)
సదాసివేంద్ర సరస్వతి (367-375)
శంకరనంద సరస్వతి (375-385)
మార్తంది విద్యగెంంద్ర సరస్వతి (385-398)
ముకా శంకరంద్ర సరస్వతి (398-437)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి II (437-447)
బోధేంద్ర సరస్వతి (447-481)
శచిశూహేంద్ర సరస్వతి (481-512)
చిత్సుహేంద్ర సరస్వతి (512-527)
సక్షిదానందగనేంద్ర సరస్వతి (527-548)
ప్రజ్నాఘేంద్ర సరస్వతి (548-565)
చిద్విలసేంద్ర సరస్వతి (565-577)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి I (577-601)
పూర్ణభోధేంద్ర సరస్వతి (601-618)
భోధేంద్ర సరస్వతి II (618-655)
బ్రహ్మానందఘేంద్ర సరస్వతి (655-668)
చిదానందగనేంద్ర సరస్వతి (668-672)
శశిదానంద సరస్వతి (672-692)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి III (692-710)
చిత్సుహేంద్ర సరస్వతి (710-737)
చిత్సునందంద్ర సరస్వతి (737-758)
విద్యాగోంద్ర సరస్వతి III (758-788)
అభినవ శంకరంద్ర సరస్వతి (788-840)
సాక్షిద్విలాశేంద్ర సరస్వతి (840-873)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి II (873-915)
గంగాధరేంద్ర సరస్వతి II (915-950)
బ్రహ్మానందఘేంద్ర సరస్వతి (950-978)
ఆనందఘేంద్ర సరస్వతి (978-1014)
పూర్ణభోధేంద్ర సరస్వతి II (1014-1040)
పరమాశివేంద్ర సరస్వతి I (1040-1061)
సంద్రానందభోధేంద్ర సరస్వతి (1061-1098)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి IV (1098-1166)
అద్వైతమండోధేంద్ర సరస్వతి (1166-1200)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి III (1200-1247)
చంద్రచుదేంద్ర సరస్వతి I (1247-1297)
విద్యావేంద్రేంద్ర సరస్వతి (1297-1385)
సంకరనందేరా సరస్వతి (1385-1417)
పూర్ణనంద సదాసివేంద్ర సరస్వతి (1417-1498)
వ్యాసచల మహాదేవేంద్ర సరస్వతి (1498-1507)
చంద్రుదేహేంద్ర సరస్వతి II (1507-1524)
సర్వవజ్నా సదాశివ భొదేేంద్ర సరస్వతి (1524-1539)
పరమాశివేంద్ర సరస్వతి II (1539-1586)
ఆత్మ బుద్ధేంద్ర సరస్వతి (1586-1638)
బోధేంద్ర సరస్వతి (1638-1692)
అద్వైతత్మా ప్రకాశేంద్ర సరస్వతి (1692-1704)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి IV (1704-1746)
చంద్రశేఖరేంద్ర సార్సువతి V (1746-1783)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి V (1783-1813)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి VI (1813-1851)
సుదర్శన మహాదేవేంద్ర సరస్వతి (1851-1891)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి VII (1891 - 7 ఫిబ్రవరి 1907)
మహాదేవేంద్ర సరస్వతి V (7 ఫిబ్రవరి 1907 - 13 ఫిబ్రవరి 1907)
చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి (13 ఫిబ్రవరి 1907 - 3 జనవరి 1994)
జయేంద్ర సరస్వతి (3 జనవరి 1994 - 28 ఫిబ్రవరి 2018)
శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి (28 ఫిబ్రవరి 2018 - ప్రస్తుతం

comments