దేవుడి దర్శనం అనంతరం గుడిలో ఎందుకు కూర్చోవాలి....?

సాధారణంగా మనం దేవాలయంకి వెళ్లినప్పుడు  దైవ దర్శనం అయ్యాక కొంచెంసేపు అక

Read More

కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు

గురు పరంపరం..కాలక్రమానుసారం కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వ

Read More